Algemene voorwaarden

BV BVBA Dom & Partners, KBO 0543.531.679

Behoudens andersluidende afspraken worden de kosten en erelonen van advocatenkantoor Dom & Partners als volgt bepaald:

 1. Bij de vergoeding wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemaakte kosten en de erelonen naar aanleiding van het leveren van juridische prestaties. Alle bedragen zijn exclusief btw.
 2. De kosten zijn de door het kantoor gemaakt kosten qua administratie, secretariaat, verplaatsingen, telefoon, fax, vacaties en voorgeschoten deurwaarders-, griffie- en gerechtskosten. Volgende kosten worden in rekening gebracht:
  Openen en houden van dossier Forfait € 75 per dossier
  Briefwisseling € 11,00 euro per pagina
  Kost aangetekende zending € 15,00 per zending
  Dactylokosten € 11,00 per pagina;
  Verplaatsingskosten € 0,50 per kilometer
  Kopies € 0,10 per kopie
  Kleurenkopies € 0,50 per kopie
  E-mails € 6,00 per pagina
  Verplaatsingstijd € 100,00 per uur
 3. Het ereloon of honorarium vergoedt de intellectuele prestaties van de advocaat, waaronder consultaties, onderhandelingen, pleidooien, plaatsbezoeken, expertises, adviesverlening, juridisch onderzoek, studie van dossiers, redactie van juridische documenten zoals besluiten, verzoekschriften, overeenkomsten,… Huidige opsomming is niet limitatief. Hierbij wordt hoofdzakelijk een uurtarief toegepast, hetgeen vermenigvuldigd wordt met het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief schommelt tussen de € 120,00 en € 200,00, naargelang de kwalificatie van de behandelaar, de aard van de zaak, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat, de moeilijkheidsgraad van het dossier en de financiële draagkracht van de cliënt. Het ereloon is ook afhankelijk van het belang van het dossier, de waarde van de zaak en de voor de cliënt gecreëerde meerwaarde, hetgeen aanleiding kan geven tot een supplement dat bovenop het uurtarief kan worden aangerekend.
 4. De kosten en erelonen worden aangerekend via tussentijdse provisies of facturen. Bij gebreke hieraan worden deze volledig afgerekend op het einde van het dossier.
 5. Alle provisies en facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na verzending. Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant/consument worden de facturen verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook met een schadevergoeding van € 20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan € 150, € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en 500 euro is en € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,01 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is. Deze verhoging vindt plaats na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument. Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant/niet-consument worden de facturen zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag verhoogd met een verwijlintrest van 10% per jaar en een schadevergoeding van 10% met een minimum van €250,00 op het totale verschuldigd bedrag. Vanaf de vervaldag kan de advocaat zijn activiteiten stoppen nadat daarvan kennis is gegeven, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid kan worden opgelopen door laatstgenoemde.
 6. Eventuele opmerkingen omtrent provisies en facturen moeten schriftelijk worden geformuleerd binnen een periode van 10 dagen na verzending. Bij gebreke hieraan kan geen rekening meer gehouden worden met deze opmerkingen.
 7. Betreffende de invordering of betwisting van provisies en facturen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter te Mechelen bevoegd. Partijen kunnen tevens overeenkomen de zaak voor te leggen in arbitrage aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Mechelen.
 8. De aansprakelijkheid van de advocaten van Dom & Partners is beperkt tot de dekking van de door haar onderschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de Orde van Advocaten. De aanspraak tot schadevergoeding wegens een fout die aanleiding kan geven tot schadevergoeding vervalt één jaar nadat de prestatie werd geleverd.
 9. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich in dat geval om het beding in kwestie in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere, behoudens enig andersluidend schriftelijk beding.