Dienstenwet

 1. Op basis van boek III van het Wetboek van Economisch Recht hebben advocaten een informatieverplichting, op basis waarvan het onderstaande gegevens ter beschikking worden gesteld:
  • Naam of maatschappelijke benaming: Advocatenkantoor Dom & Partners;
  • Rechtsvorm: BV BVBA;
  • Ondernemingsnummer: 0543.531.679
  • Adres en maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 81, 2580 Putte;
  • E-mail: info@dom-partners.be;
  • Telefoon: 015/23.73.10;
  • Fax: 016/52.06.32;
  • Aangesloten bij de Orde van Advocaten van de balie te Mechelen: http://www.baliemechelen.be
  • Lees de algemene voorwaarden
 2. U kan bij Advocatenkantoor Dom & Partners terecht voor onder andere:
  • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen;
  • opstellen van contracten, statuten, e.d.m.;
  • juridisch advies, al dan niet preventief;
  • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België, voor de buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten, voor verschillende overheden, voor algemene vergaderingen van vennootschappen en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties.
 3. De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.
 4. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. Dom & Partners en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Dom & Partners dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.
 5. Meer info wat betreft de kosten en erelonen.
 6. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.
 7. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.250.000,00. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 1.250.000,00, waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 5.000,00. De aanspraak tot schadevergoeding wegens een fout die aanleiding kan geven tot schadevergoeding vervalt één jaar nadat de schadeverwekkende prestatie werd geleverd.

 8. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 9. Voor eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter te Mechelen bevoegd. Alle advocaten van Dom & Partners zijn bovendien voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het reglement met betrekking tot de taxatiecommissie van de Balie van Mechelen. http://www.baliemechelen.be/balie/erelonen/taxatiecommissie