Privacybeleid

1. Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking “Dom & Partners”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2580 Putte, Waversesteenweg 81, met ondernemingsnummer BTW BE0543.531.679.

“Dom & Partners” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Dom & Partners” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens?

Via het contactformulier op de website:

Uw naam, voornaam, e-mailadres en uw bericht.

In het kader van het uitvoeren van een opdracht:

“Dom & Partners” verklaart niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen. Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming) :

  • Contactgegevens;
  • Facturatiegegevens;
  • Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Deze kunnen betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit, financiële situatie,…
  • Bewijsstukken voor uw dossier;
  • Procedurestukken en vonnissen/arresten;
  • Correspondentie.

Het is mogelijk dat hierbij bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig artikel 8 GDPR worden verwerkt evenals gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. De client geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming.

Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen en financiële gegevens worden bewaard.

“Dom & Partners” draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld.

Deze gegevens kunnen zowel opgevraagd of verkregen worden bij de cliënt zelf, bij verschillende overheidsinstanties, bij gerechtsdeurwaarders, bij confraters,…

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: Cloud based kantoorsoftware, e-mailclient, boekhoudkantoor en internetmaatschappij. Deze opsomming is niet beperkt.

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van de opdracht gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsexperts, overheidsinstanties, gegevensbeschermingsautoriteit,….

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarenboven is een advocaat gebonden aan een strikt bepaald beroepsgeheim. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Naar bestaande cliënten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.

De persoonsgegevens worden door “Dom & Partners” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Dom & Partners” en de gebruiker.

4. Veiligheidsmaatregelen

Dom & Partners heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Het kantoor past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

Hierbij werd bijzondere aandacht besteedt aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement, evenals aan awareness van de verschillende advocaten en medewerkers in het kantoor.

In geen geval kan “Dom & Partners” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Dom & Partners” met uw persoonsgegevens maken.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Dom & Partners”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Dom & Partners” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Dom & Partners” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Dom & Partners” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dom-partners.be, per post naar Dom & Partners, 2580 Putte, Waversesteenweg 81, of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Dom & Partners” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Dom & Partners” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.