Het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden leggen de rechten en plichten vast van partijen en bieden derhalve een omkadering van het handelsproces. De algemene voorwaarden bevatten verschillende clausules over o.a. de prijs, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, enz. en kunnen een oplossing bieden bij een eventueel geschil. Als ondernemer moet u zich dan ook bewust zijn van het belang hiervan bij uw offertes, bestelbon, enz.

Om de algemene voorwaarden te kunnen toepassen in de relatie met een medecontractant, dient voldaan te zijn aan een dubbele voorwaarde (kennisgeving en aanvaarding).

Kennisgeving

Het spreekt voor zich dat de klant voldoende geïnformeerd moet zijn. U heeft als ondernemer dan ook een informatieplicht.

Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie d.d. 18/06/2021 houdt de verplichting tot het verstrekken van informatie in dat de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst effectief kennis moet krijgen of minstens de redelijke mogelijkheid moet hebben om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Het is met andere woorden van groot belang dat de algemene voorwaarden reeds bij de bestelling worden overgemaakt (bv. bestelbon, offerte) en niet pas voor het eerst bij de facturatie.

Aanvaarding

Naast de tijdige kennisname moet uw klant de algemene voorwaarden ook hebben aanvaard.

Hierbij wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen particuliere klanten (B2C) en ondernemers (B2B).

De particuliere klant of consument geniet een ruimere bescherming dan de ondernemer. De consument moet de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden door de bestelbon / offerte te ondertekenen met erop vermeld “algemene voorwaarden voor gelezen en goedgekeurd”. Bij een digitale bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben door een ‘X’ aan te klikken alvorens hij verder de online bestelling kan invoeren en bevestigen.

Een ondernemer daarentegen wordt geacht de algemene voorwaarden die op de factuur afgedrukt staan te aanvaarden. Dergelijke stilzwijgende aanvaarding kan bv. afgeleid worden uit de uitvoering van de overeenkomst of een reeds bestaande handelsrelatie. Indien een klant bij een B2B verhouding niet akkoord gaat met de factuur dan moet hij deze zonder uitstel en gemotiveerd protesteren (bv. door de te stellen dat er geen tijdige kennisgeving is gebeurd van de algemene voorwaarden).

Nieuw consumentenrecht

Samengevat is het als ondernemer verstandig om algemene voorwaarden te laten opstellen.

Gelet op de nieuwe regels in het consumentenrecht die in werking zijn getreden op 1 juni 2022 doet u er eveneens goed aan om uw bestaande algemene voorwaarden te laten nakijken en een update te geven.

Dom & Partners Advocaten staat u graag bij. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.