Financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

U bent het slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad maar u krijgt niet de schadevergoeding waarop u recht heeft. De dader blijkt bijvoorbeeld spoorloos of onvermogend. Toch kan u in deze gevallen als slachtoffer dankzij de wet van 1 augustus 1985 onder bepaalde voorwaarden financiële hulp aan de Belgische Staat vragen. De ‘Commissie voor  financiële hulp aan  slachtoffers van  opzettelijke  gewelddaden en aan  de occasionele  redders’ (hierna ‘Commissie’ genoemd) ontfermt zich over de aanvragen tot financiële hulp.

Uiteraard komt niet iedereen in aanmerking en zal niet al uw schade vergoed worden. In dit artikel wordt verduidelijkt of u in aanmerking komt en voor welke schade u financiële hulp kan krijgen.

Wanneer bent u een slachtoffer?

U bent een slachtoffer indien u ernstige lichamelijke of psychische schade lijdt als gevolg van een opzettelijke gewelddaad. Verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld, roofmoord enz. zijn voorbeelden van opzettelijke gewelddaden. Misdrijven uit onvoorzichtigheid (bv. verkeersmisdrijven) of vermogensdelicten (bv. diefstal zonder geweld) zijn geen opzettelijke gewelddaden.

Als slachtoffer dient u ernstige lichamelijke of psychische schade te lijden. De Commissie hanteert hierbij een strenge rechtspraak. Het is dan ook aangewezen om voldoende bewijzen bij te brengen en uw aanvraag goed voor te bereiden. Wij helpen u hierin graag verder.

De wet is niet alleen van toepassing op rechtstreekse slachtoffers, maar ook op onrechtstreekse slachtoffers. Hiermee worden de erfgerechtigden van een al dan niet overleden slachtoffer of een vermist slachtoffer bedoeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een moeder van een ontvoerd kind.

Niet elke erfgerechtigde zal in aanmerking komen om een aanvraag in te dienen. Enkel erfgerechtigden t.e.m. de tweede graad en aanverwanten van dezelfde graad komen in aanmerking. Daarnaast komen ook personen in aanmerking die in een duurzaam gezinsverband met het slachtoffer samenleefden.

Bij de indiening van een aanvraag dient zeer duidelijk omschreven te worden in welke hoedanigheid van slachtoffer u de aanvraag indient. Dom & Partners Advocaten staat u hier met al haar ervaring graag in bij.

Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag?

Om een aanvraag te kunnen indienen, moet de opzettelijke gewelddaad allereerst in België hebben plaatsgevonden. Ten tweede dient de zaak volledig afgehandeld te zijn. Dit blijkt enerzijds uit een definitieve beslissing van de rechtbank die de dader veroordeelt en anderzijds uit een seponering (indien de dader onbekend is). Ten derde dient u als slachtoffer de nodige stappen ondernomen te hebben zoals een burgerlijke partijstelling of een vordering voor de burgerlijke rechtbank tot schadevergoeding. De geleden schade (zowel fysieke als psychologische) dient meer dan 500,00 euro te bedragen opdat u een aanvraag kan indienen. Ten slotte dient u ook rekening te houden met de driejarige termijn waarbinnen u uw aanvraag moet indienen. Deze termijn begint te lopen vanaf de uitspraak van de gerechtelijke beslissing of de beslissing tot seponering indien de dader onbekend is.

Naast deze voorwaarden hecht de Commissie ook belang aan andere mogelijkheden die u in staat stellen om een vergoeding voor uw schade te krijgen. Het fonds zal dus steeds subsidiair tegemoetkomen. De Commissie houdt met name rekening met de tussenkomst van allerlei mogelijke verzekeringen (familiale verzekering, arbeidsongevallenverzekering, ziektefonds, enz.), maar ook met de solvabiliteit van de dader en zijn gedane inspanningen om de schade te vergoeden.

Welke financiële hulp kan u verwachten?

U kan slechts voor bepaalde categorieën van schade financiële hulp aanvragen, te weten:

  • medische kosten en ziekenhuiskosten, m.i.v. prothesekosten;
  • morele schade;
  • tijdelijke of blijvende invaliditeit en het verlies aan inkomsten hierdoor;
  • esthetische schade;
  • procedurekosten (max. € 6.000,00); 
  • materiële kosten (kledij, verplaatsingskosten, …) (max. € 1.250,00);
  • schade die voortvloeit uit het verlies van één of meerdere schooljaren.

Bovenvermelde opsomming is limitatief en geldt enkel voor de schade van een rechtstreeks slachtoffer dewelke verschilt van de vergoedbare schade van een onrechtstreeks slachtoffer.

Wanneer u uw aanvraag indient kan u kiezen tussen vier soorten van financiële hulp; hoofdhulp, noodhulp, aanvullende hulp en uitzonderlijke hulp. De aanvraag voor hoofdhulp gebeurt na de afhandeling van de zaak. Indien u tijdens de procedure hoog oplopende medische kosten heeft die u niet afdoende kan betalen dan kan u een aanvraag voor noodhulp indienen.

Het fonds kan dus niet alleen na de afhandeling van uw zaak tegemoetkomen, maar ook tijdens de procedure. Zij kan zelfs tot tien jaar na de toekenning van hoofdhulp nog tegemoetkomen in geval de schade aanzienlijk is verergerd.

De maximumbedragen waarvoor het fonds kan tussenkomen bedragen € 30.000,00 bij noodhulp en € 125.000,00 bij hoofdhulp, aanvullende en uitzonderlijke hulp. Het effectief gevraagde bedrag aan de Commissie wordt doorgaans nooit volledig uitbetaald. Zij hanteert een strenge interpretatie en kent steeds een bedrag toe naar billijkheid.

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen indien u een aanvraag voor het slachtofferfonds wenst in te dienen. Wij geven advies en staan u graag bij gedurende deze procedure.